Hållbarhetspolicy 2021

Vår vision

Svensk Asfaltservice AB underhåller asfalterade ytor runtom i Norden. Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv där hela vår organisation eftersträvar lösningar med hållbarhet och miljö i åtanke. Vår vision är att erbjuda en miljövänligare metod för asfaltunderhåll med utgångspunkt i långsiktiga lösningar.

Svensk Asfaltservice mål är att modernisera asfaltunderhåll genom att utveckla produkter och tjänster med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vår strategi bygger på att våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för hållbarhetsarbetet på företaget. Vi strävar efter att inspirera leverantörer och kunder till att välja mer hållbara alternativ. 

Omfattning

Hållbarhetspolicyn gäller för alla Svensk Asfaltservice tjänster. Vi har ett fortlöpande hållbarhetsarbete och på så vis är vår policy ett levande dokument som årligen följs upp. Våra anställda förväntas ha god kännedom om hållbarhetspolicyn och vår VD ansvarar för att se till att policyn följs.

Miljöansvar

Svensk Asfaltservice övergripande målsättning och strategi syftar till att reducera den egna och kundens negativa påverkan på miljön. En grundläggande förutsättning är att vi följer gällande lagar och regler vid hantering av asfalt. Vidare verkar vi på olika nivåer för att minska den negativa miljöpåverkan.​

  • MINSKAT UTSLÄPP: Vid materialtillverkning och maskinanvändning arbetar vi för att minska användning och utsläpp av fossila bränslen. Vid tillverkning av A-mix specialasfalt används en mindre mängd bränsle jämfört med traditionell asfalt.

 

  • KRAV PÅ LEVERANTÖRER: Vi arbetar systematiskt med samordning och minskning av antal leverantörer med ökad kravställning på miljövänligare alternativ. Vi kontrollerar att de produkter vi köper in är miljömässigt certifierade i görligaste mån.

  • AVFALLSHANTERING: Vi arbetar ständigt med minimering, återanvändning och återvinning av avfall.

Socialt ansvar

Vår personals välmående och utveckling är avgörande för oss som arbetsgivare. Det uppnås genom att erbjuda våra anställda en säker arbetsmiljö där vi respekterar allas lika värde och rättigheter. En välmående personal kan sätta kunden i fokus där kvalité är vårt ledord. 

  • UTBILDNING: Svensk Asfaltservice arbetar kontinuerligt med att utbilda medarbetare såsom kunder. Våra medarbetare erbjuds kompetensutveckling inom till exempel maskinkännedom, framförande av truck och hur asfalt ska hanteras för att säkra hälsan. Inför användning av våra produkter ser vi även till att kunden får information och utbildning i hur de används för att säkerställa att materialet används så effektivt som möjligt.

  • HÄLSA: Våra medarbetare erbjuds personalvårdsförmåner såsom friskvård för att inspirera till ett hälsosamt arbetsliv.

  • FÖRSÄKRING: Vi tillser att våra anställda har ett fullgott försäkringsskydd.​

Ekonomiskt ansvar

En grundförutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är att vi har sunda och stabila finanser. 

  • AFFÄRSUTVECKLING: Svensk Asfaltservice ser ständigt över sina processer för ett pågående effektiviseringsarbete. Styrelsen har ett fortlöpande samarbete med en affärsutvecklingspartner för att trygga att verksamheten drivs i rätt riktning. 

  • STABIL RESULTATUTVECKLING: Vi värnar om en stabil ekonomi där verksamheten lever upp till fastställda ekonomiska mål och säkerställer långsiktig planering vid investeringar. Svensk Asfaltservice strävar ständigt efter att vara ett konkurrenskraftigt företag med fokus på hållbarhet. 

© 2021 Svensk Asfaltservice AB

  • Black LinkedIn Icon